Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Thị Trấn

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mgthitran@edu.viettel.vn